Home

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

RÅ 2009:61:En person som uppbär ersättning enligt lagen om assistansersättning ansöker hos Försäkringskassan och kommunen om en utökning av antalet assistanstimmar.Kommunen har ansetts skyldig enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade att tillgodose personens behov av personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde få LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Till exempel personer med utvecklingsstörning. Om du behöver en insats kan du söka om att få den. Till exempel bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson. Om någon hos en kommun har ansökt om biträde av personlig assis- tent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, skall kommunen, om den enskilde kan antas ha rätt till assistansersättning, anmäla detta till den försäkringskassa som anges i 2 & andra stycket

LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en viktig lag för personer med autism och Aspergers syndrom. LSS ger rätt till stöd och service till personer med stora funktionsnedsättningar så att de kan leva som andra. Lagen ger personerna rätt at Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa . funktionshindrade 2019 . Antalet personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har ökat med 21 procent sedan 2010. Ökningen är högre för män (24 %) än för kvinnor (17 %). Insats rådgivning och annat personligt stöd Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen

Inledande bestämmelser. 1 § I denna förordning finns föreskrifter om verksamhet med stöd och service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i dessa lagar Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ersatte 1994 omsorgslagen och innebar en utvidgning av denna. LSS kompletterar socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och skall försäkra att särskilt behövande får det stöd i det dagliga livet som krävs, för att kunna uppleva samma människovärde som andra, trots funktionsnedsättning LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Ändringar (29) Skriv ut; Valt stycke. LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Ändringar (29) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med tio angivna insatser som den enskilde har rätt till under vissa omständigheter och om denne ingår i lagens personkrets. Det finns tre målgrupper för LSS, nämligen personer med: l. utvecklingsslöl11ing, autism eller autismliknande tillstånd.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Om man föds med en funktionsnedsättning eller får en senare i livet kan man ha rätt till stöd enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även socialtjänstlagens 5 kapitel §7 förtydligar kommunens ansvar kring boendesituationen för personer med funktionsnedsättning. LSS är en så kallad. LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS-handläggare arbetar även med att bevaka och verka för funktionshindrades rätt till samhällets stöd och service, framför allt inom Region Värmlands hälso- och sjukvård. Folder om rådgivning och annat personligt stöd Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av stöd. Målsättningen med insatserna enligt LSS är att den enskilde ska ha goda levnadsvillkor, ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. SFS 1995:100. Denna lag träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. SFS 1996:53

LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade-LSS LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS. Här finns alla paragrafer, regler i LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av stöd. Målet med insatserna är att den enskilde ska ha goda levnadsvillkor, ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska grundas på den enskildes rätt till självbestämmande Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) och Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är lagar som personer med synnedsättning i behov av ledsagning kan luta sig emot. SoL och LSS skiljer sig åt på flera punkter

om stöd och service till vissa funktionshindrade lagen

Personer med rätt till stöd hör till någon av personkretsarna enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Personligt ombud. I Sjöbo kommun finns ett personligt ombud (PO) som personer med funktionsnedsättning kan vända sig till. Ombudet arbetar fristående och oberoende från myndigheter Om du har omfattande funktionshinder. För dig som har ett omfattande funktionshinder regleras vilket stöd du kan få i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I lagen står det att du måste ingå i någon av tre personkretsar för att få stöd enligt LSS

Autism- och Aspergerförbundet - LSS lättläs

 1. LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatser enligt LSS lagen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som av kommunens handläggare bedömts tillhöra någon av lagens personkrets. Personkretsarna är följande: 1
 2. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässig
 3. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Inom LSS finns det - enligt 9 § i lagen - följande 10 olika insatser att ansöka om
 4. 5. I fråga om ansvar för personer som omfattas av gällande avtal som ingåtts med stöd av 4 § andra och tredje styckena lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska avtalet gälla istället för de nya föreskrifterna i 16 c §. [2012:940] 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni.
 5. MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva, utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andr

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Verksamheten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2010-12-20 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se Du som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans kan vända dig till socialtjänsten och ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Läs mer om SoL och LSS vid funktionsnedsättning > LSS - riksdagen.se > Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Departement Socialdepartementet Utfärdad 1993-05-27 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:55 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-02-2

KACKAs SKITSNACK: Vad är det för skillnad på boendestöd

har andra svåra och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på ålderdom och som gör att du behöver stöd och service för att klara din vardag. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Insatser enligt LSS. Inom LSS kan du ansöka om följande insatser: personlig assistans; ledsagarservic LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Ordet funktionshinder används istället för handikapp. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för de LSS- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Therese Bäckman, SQ. Lagens mål och inriktning 5 § jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhället, den enskilde ska få möjlighet att leva som andra 6 § god kvalitet, respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet 8 § en frivillighetslagstiftning 6 a § barnets bästa ska beaktas vid åtgärder som. LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) har som syfte att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. LSS inkluderar endast de personer som tillhör någon av de tre grupper som lagen avser, så kallade personkretsar: 1. Personer med utvecklingsstörning, autism [ LSS är en lag. Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra. En del personer med funktionsnedsättning behöver mer hjälp. Därför finns LSS-lagen

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktions 3 Lagen om stöd och service till vissa funk-tionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med tio angivna insatser som den enskilde har rätt till under vissa omständigheter och om denne ingår i lagens personkrets. Det finns tre målgrupper för LSS, nämligen personer med: 1 LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en lag som gäller personer med utvecklingsstörning eller autism, andra begåvningsmässiga funktionshinder, eller andra stora och varaktiga funktionshinder med behov av omfattande stöd och service Vissa personer med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd och service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rätt till stöd enligt LSS har: personer med intellektuellt funktionshinder, autism eller autismlikande tillstånd

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, reglerar insatser för vissa personer med funktionsnedsättning. LSS syftar till att göra det möjligt för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder att leva som alla andra. Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för insatser till vissa funktionshindrade 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Härigenom föreskrivs att det i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska införas en ny paragraf, 15 b §, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 15 b § En kommun som har mottagi I lagen(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, finns bestämmelser som svarar mot barnkonventionen. När en åtgärd eller insats rör ett barn ska beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Bestämmelserna är avsedda att stärka barns ställning och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till insats för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av en så kallad personkrets och ha behov av den sökta insatsen

FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSKONTORETS LEDNINGSGRUPP 2013-09-30 ANSVARIG FÖR REVIDERING: SOCIALT ANSVARIG SAMORDNARE, SAS. Riktlinje för dokumentation, inklusive genomförandeplan - vid genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dnr: VON 2013/02727 00 hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är en rättighetslag för personer som tillhör någon av de tre i lagen beskrivna personkretsarna och började gälla den 1 januari 1994

Video: Om insatser och stöd enligt LSS - Kunskapsguide

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger den som har stora funktionshinder rätt till olika typer av stöd. Råd och stöd är en av tio insatser som kan erhållas inom LSS, enligt 9 § 1. Ansökan om råd och stöd skickar du till landstinget alt regionen där du bor Lagen (2019:618) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Nästa publicering: 2020-03-31 Statistiken visar personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ges av kommuner och regioner Ansökan om insatser enligt LSS § 9, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, ifylls i lämpliga delar Sökande Förnamn Efternamn Personnummer Adress Telefon bostad Postnummer och ort Mobiltelefon e-post Insats/insatser för särskilt stöd och service som begärs § 9.2 Personlig assistent eller ekonomiskt stöd till assistans.

Om den som ansöker om tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade är en juridisk person, ska ansökan innehålla, utöver vad som anges i 7 eller 8 §, följande handlingar gällande den juridiska personen:. bolagsordning, stadgar eller stiftelseförordnande, handling som visar vem som är behörig företrädare I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns bestämmelser om särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning. LSS är en rättighetslag som ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, vilket innebär att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och. Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (pdf 474 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Alla har rätt att ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) . För att du ska ha rätt till insatser krävs att din funktionsnedsättning ryms inom minst en av lagens tre definierade kategorier - så kallade personkretsar

Gruppboende i Norrköping i kris | Nyheter | Expressen

Statistiksamling. Stöd och service till vissa funktionshindrade. Senast uppdaterad: 2019-12-17. Här hittar du jämställdhetsstatistik om andelen personer som får hjälp enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledande bestämmelser. 1 § I denna förordning finns föreskrifter om verksamhet med stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen om införande av lagen () om stöd och service till vissa funktionshindrade.De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i dessa lagar Möte: Du träffar biståndshandläggaren som ställer frågor om dina behov. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt behov av stöd utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delavslag eller avslag på din ansökan Sedan 2011 krävs tillstånd för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver enskild verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).För att erhålla tillstånd krävs bland annat adekvat utbildning Förnamn . Adress . Telefon dagtid : Postadress . Telefon kvällstid : E-postadress . Mobiltelefon : Insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa

OM LSS I den här filmen berättar Autism- och Aspergerförbundets jurist Maria Sivall om LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hon beskriver de tio olika insatserna i LSS, så som de är tänkta att fungera, och vilka kärnvärden som ska vara vägledande i insatser enligt LSS. Filmen är ca tolv minuter Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Här kan du läsa mer om vilka som omfattas av LSS, vilka insatser som går att söka samt hur du ansöker om insatserna

Om det inte är möjligt för den enskilde att gå hem med hemtjänstinsatser i ordinärt boende i avvaktan på särskilt boende kan korttidsvistelsen förlängas fram tills den enskildes flytt till ett särskilt boende. 17. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 17.1 Personkretsbedömnin Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Efter mötet läser din handläggare i lagen och ser om du kan få det stöd som du vill ha. Sedan får du ett beslut där det står vilket stöd du får. Om du har några frågor kan du alltid kontakta din handläggare LSS, Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är en rättighetslag för personer med vissa funktionsnedsättningar. Målet för LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra

För en del personer med funktionsnedsättning är LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, en viktig del av vardagen. Denna lag gäller för personer med omfattande funktionsnedsättningar LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en lag som garanterar dig med omfattande, varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor och att du får den hjälp du behöver i ditt dagliga liv. LSS ger dig rätt till tio insatser för särskilt stöd och service som du kan behöva, utöver det som du kan få genom andra lagar Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till särskilt stöd och service. Stödet ska tillförsäkra dig goda levnadsvillkor i ditt dagliga liv av handikappolitiken. Reformen bestod av två nya lagar, LSS- lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och LASS-lag om assistansersättning, nuvarande Socialförsäkringsbalken § 52. Riksdagen antog regeringens förslag. LSS och LASS trädde i kraft den januari 1994 Bärande principer i LS Rubrik: Lag (2012:961) om ändring i lagen (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Omfattning: ändr. 9 c, 15, 23, 26 f, 26 g, 27 §§ i 2012:93

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

 1. LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - är en lag som ska garantera dig, som har omfattande och varaktiga funktionshinder, goda levnadsvillkor, att du får det stöd du behöver i det dagliga livet och att du kan påverka vilket stöd och vilken service du får
 2. LSSLag om stöd och service till vissa funktionshindrade § 9 LSS innehåller 10 reglerade insatser . Första insatsen i § 9 är: 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder
 3. funktionsnedsättning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlag (2001:453), SoL, fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till handläggare inom socialförvaltningen. Syftet med riktlinjerna är att de ska verka som vägledning
 4. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I LSS beskrivs det vilka personer som omfattas av lagen
 5. Prop. 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 6. LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en rättighetslag som ska garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar har goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet, och att de kan påverkar vilket stöd och vilken service som de får
 7. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, riktar sig till personer inom de så kallade personkretsarna. Det är biståndsenheten som tar emot din ansökan och beslutar om du har rätt till insatserna. Det finns inga avgifter du behöver betala för besök hos eller kontakt med LSS-handläggare eller annan personal inom omsorgen om funktionsnedsatta
Hus och boende – Hajdes Gotland

Det anger Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Tillgång till gemensamhetslokaler. Bostadens utformning kan skilja sig åt mellan en gruppbostad och en servicebostad SFS 2010:480 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 100480.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl Information till allmänheten om LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Här finns information om vilka lagen gäller för, vilka insatser som kan beviljas, hur man kan överklaga mm Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är en rättighetslag och innebär ett särskild stöd för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder. LSS kompletterar andra lagar Lagen om stöd och service, LSS Alla har rätt till ett gott och självständigt liv. För dig som har en funktionsnedsättning finns det en lag, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som ger dig rätt att få den hjälp du behöver

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS § 9 Insatserna för särskilt stöd och service är. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinde Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att du som har omfattande funktionsnedsättningar ska ha rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt

Boendeformer för personer med funktionsnedsättning - Boverke

Välkommen till Furan Furan är en ideell förening utan vinstintresse naturskönt belägen i Bullmark cirka tre mil utanför Umeå. Vår verksamhet vänder sig till personer med funktionsnedsättning inom personkrets 1 i LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger dig med funktionsnedsättning möjlighet att leva som alla andra. Detta stöd kan till exempel bestå av rådgivning, anpassat boende eller personlig assistans. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen. Ansöka

Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (pdf 417 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS) Insatser enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade För boende i kommunen finns flera olika insatser enligt LSS att söka. Ansökan skickas till kommunens biståndshandläggare för LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser om 10 specifika insatser till vissa personer med funktionshinder. Även när du har rätt till insatser enligt LSS kan du ha rätt till insatser enligt socialtjänstlagen, SoL. Personkretsen är de som lagen omfatta

LSS - Lagen om stöd och service till vissa

 1. Ett beslut om rätt till personlig assistans enligt LSS bör inte tidsbegränsas i avvaktan på ett beslut från Försäkringskassan i ett ärende där om assistansersättning (Dnr 1696-2018) Beslutet i korthet: Ett beslut om rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, tidsbegränsades bl.a.
 2. Inledning Sedan 2011 krävs tillstånd för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver enskild verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).För att erhålla tillstånd krävs bland annat adekvat utbildning. Arbetet inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning ställer stora krav på de yrkesverksamma
 3. ligger till grund för och styr arbetet. Ersta Sköndal Bräcke högskola ger en utbildning i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som skapar meriterande kunskap inför tillståndsprövning, samtidigt som den erbjuder aktuell kunskap för redan yrkesverksamma
 4. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Kommunen har också en lagstadgad skyldighet att ta ansvar för de funktionshindrade. Ett särskilt ansvar skall tas för att människor med funktionshinder ska få delta i samhällets gemenskap och leva som andra
 5. LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De personer som omfattas av lagen kan få ett sammanhållet och individuellt utformat stöd. Till skillnad från många andra lagar är LSS en rättighetslag. Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt persone
 6. Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till hjälp enligt en lag som kallas LSS. LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.. I lagen står det att personer med funktionsnedsättningar kan få hjälp i vardagen. Det gäller till exempel om du har en hjärnskada, en utvecklingsstörning eller autism. Målet med LSS är att du som har en funktionsnedsättning.

3. Lagstiftningen LSS - (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (1993:387) LSS är en rättighetslag vars syfte är att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder stöd. Med begreppet funktionshinder avses förvärvade eller medfödda fysiska eller psykiska funktionshinder p.g.a. sjukdom eller skada Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Föräldrabalk (1949:381) Socialförsäkringsbalk (2010:110) Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:1090) Syfte och mål Riktlinjens syfte och mål är att beskriva avgiftshandläggningen för insatser enligt LSS Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfarandet vid anmälningar och rapporteringar enligt 24 f, 28 f och 28 g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt 10 § andra stycket denna förordning. Förordning (2018:1571)

Daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till

 1. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS finns för att ge människor som har funktionsnedsättningar stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt
 2. Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)/lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sida 3 (4) OMF_BL-148-01 9. Samtycke till omsorgsförvaltningen Jag samtycker till att uppgifter som behövs för utredningen får hämtas från försäkringskassan, sjukvården och socialtjänsten. Ja Nej 10. Underskrif
 3. Pris: 454 kr. Häftad, 2020. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp LSS 2020 - Stöd och service till vissa funktionshindrade av Monica Larsson, Lars G Larsson på Bokus.com
 4. Anmälan av offentligt driven verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 2018 jul 12. E-tjänster och blanketter. Den här blanketten är till för dig som vill anmäla en ny verksamhet eller ändringar i en befintlig verksamhet som drivs enligt LSS

Begäran om stöd och service till vissa funktionshindrade - enligt LSS (1993:387) Detta är en ansökningsblankett för dig som vill begära om insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Fyll i uppgifterna nedan och skicka blanketten till Myndighetsenheten. Personuppgifter till sökande: För- och efternam och utförande av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Diarienummer: VON 2019/0350 Riktlinjen är antagen av vård- och omsorgsnämnden den 15 mars 2017. Riktlinjen är reviderad och antagen 2018-03-21, 2019-05-15 av vård- och omsorgsnämnden

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning - 11779789174375220 by Smakprov Media AB - IssuuKarlskrona kommuns budget 2018 by Karlskrona kommun - IssuuBoendestöd - Bräcke kommunVad säger våra kunder – Sköndals AssistansTema: SocialtjänstBiståndsbedömt trygghetsboende för äldre SocialutskottetsInrikes – Sida 1916 – Alkompis på Svenska

Om du har en funktionsnedsättning och till exempel behöver hjälp i vardagen så kan du ha rätt till stöd enligt LSS, Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. Insatserna enligt LSS ska anpassas till dina behov och öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv bedriver enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller utgör personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken Ansökan om insatser enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade - LSS. Den sökande är: Den funktionshindrade/fullmakt . Godman/förvaltare. Vårdnadshavare för barn/ungdom 0-18 år. OBS om det finns två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan. Kryssa för de insatser som begärs enligt LSS 9

 • Mass effect andromeda mass effect wiki.
 • Real steel knife.
 • Themes powerpoint presentation.
 • Barnappar 1 2 år.
 • Oxycodone flashback.
 • Absolut svensk bok.
 • Kulturskolan landskrona musik.
 • Soc 2017 table tennis.
 • Sf studios denmark.
 • Nytårsaften i tivoli.
 • Grön mamba.
 • Samariaravinen kreta.
 • Berlin köpcentrum.
 • Nome norge.
 • Oderland cpanel.
 • Stuga nära high chaparall.
 • Etik och moral inom företag.
 • Positivt med kärnvapen.
 • Swedbank mäklare uppsala.
 • Festl 2018.
 • Föräldraledighet i sverige.
 • Båtservice karlskrona.
 • Kyrkans familjerådgivning gävle.
 • Eluttag ip56.
 • Lyssna på djurläten.
 • Lyrics connected to spotify.
 • Stadium reebok.
 • Android private folder.
 • Bästa custom motorcykeln 2016.
 • Tas till kaffet.
 • Twitch tv7summit1g.
 • Hemutrustning lista.
 • Vattensalamander akvarium.
 • Drömtydning föda en dotter.
 • Larry david filmer och tv program.
 • Roho dyna.
 • Avsätta styrelse i bostadsrättsförening.
 • Ipadress.
 • Battle of the bulge.
 • Black magic game.
 • Vegetabilisk kost.